Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

ophelie
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaparamour paramour
ophelie
ophelie
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

Reposted fromlifeless lifeless viamyzone myzone
ophelie
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viamyzone myzone
ophelie
ophelie
2195 73f7 500
Reposted fromikhakima ikhakima viasplendiid splendiid
ophelie
ophelie
5973 f721 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasplendiid splendiid
ophelie
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle viasplendiid splendiid
ophelie
2316 0f0a
ophelie
0671 b80d 500
Reposted fromTypicalIntrovert TypicalIntrovert viajaania jaania
ophelie
ophelie
ophelie

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania.

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viacoconutmousse coconutmousse
ophelie
6963 a5d6
ophelie
5893 c243
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamigotka migotka
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viamyzone myzone
ophelie
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viamyzone myzone
ophelie
5783 dcf9
Reposted fromkotowate kotowate viasplendiid splendiid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl